Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

 • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
 • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Standarder viktige for klimamålene

Publisert

Essensielt med gode verktøy.

Regjeringen vil kutte Norges klimagassutslipp med 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Klimaforpliktelsene inngår i en egen avtale med EU. Skal vi nå disse ambisiøse målene trenger både myndigheter og næringsliv gode verktøy og styringsmetoder. Standard Norge utgir en rekke nasjonale, europeiske og internasjonale standarder som kan bidra.

Klimagassutslipp knyttet til energibruk, forsyningssikkerhet for energi og økende energipriser understreker betydningen av standarder på energiområdet for både næringslivet og samfunnet. Standard Norge satser stort på standardisering innenfor energi- og klimaområdet. Mange av standardene utvikles på internasjonalt plan i samarbeid med framtredende eksperter fra flere land.

Bygningsenergi

Byggenæringen står for nesten 40 % av all energi- og materialbruk, mens byggeavfall utgjør om lag 40 % av alt avfall. En rekke av Standard Norges bygningsenergistandarder fungerer som verktøy for å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde bygg og anlegg, og for å sikre gjenbruk av energi og materialer.

Den norske energiberegningsstandarden NS 3031 er hovedstandarden for å regne ut alt energibehov i bygninger og inkluderer standardiserte inndata og klimadata. Den bygger på krav i EUs Bygningsenergidirektiv og Teknisk forskrift. Standarden tar hensyn til alt som bruker energi slik som oppvarming, varmtvann, kjøling, vifter, pumper og belysning. Standarden gir regler for å beregne energieffektiviteten til varme- og kjølesystemene og beregne levert energi til bygget.

Energiledelse

En relativt ny ISO-standard for energiledelse, ISO 50001, er i ferd med å bre om seg internasjonalt. Dette er en standard organisasjoner kan sertifisere seg etter. Det overordnede målet med standarden er å hjelpe virksomheter med å etablere nødvendige systemer og prosesser for å forbedre energieffektiviteten.  Norge har hengt etter mange andre land i bruken av denne, men vi har sett en økning på nesten 40% i antall sertifiseringer fra 2012 til 2013. Industrilokomotiver som aluminiumsprodusentene Hydro og Alcoa har vært tidlig ute med å sertifisere seg. Nå ser vi at også at flere små virksomheter bruker standarden. Nylig ble for eksempel Gjøvik-bedriften Hunton Fiber sertifisert etter ISO 50001. Deres begrunnelse er at god energiledelse bidrar til at lønnsomme tiltak blir identifisert og gjennomført i bedriften.

CO2-fangst og lagring

En viktig og uunnværlig del av kampen mot global oppvarming er CO2-fangst og geologisk lagring. På dette området deltar Standard Norge i et internasjonalt arbeid sammen med 18 andre land for å utvikle internasjonale ISO-standarder knyttet blant annet til fangst, transport, lagring, kvantifisering og verifikasjon. Den norske innsatsen er delvis finansiert av Gassnova. Blant deltakende norske bedrifter og organisasjoner er: DNV GL, Norcem, Norsk Analyse, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sintef, Statoil og Tel-tek. De fleste av disse internasjonale standardene på området kommer i løpet av 2016, men det kommer noen tekniske rapporter allerede i 2015.

Nye standarder kommer på løpende bånd

De neste månedene skal det forhandles fram et eget EU-direktiv om energieffektivisering. I kjølvannet av dette vil det utvilsomt komme en rekke europeiske standarder som også vil bli fastsatt som Norsk Standard. Her gjelder det for norske myndigheter og næringsliv å følge med. Det er viktig at norske eksperter deltar i utviklingen av standardene, slik at vi får standarder som egner seg for norske forhold. Standardene vil også kunne gi markedsadgang for norske virksomheter som opererer internasjonalt.

I tillegg til områdene nevnt over arbeider Standard Norge med standarder innenfor:

 • Energimerking
 • Energiproduksjon
 • Energiforsyning
 • Fornybar energi (Vindkraft, bioenergi, sol, hydrogenteknologi, bølgekraft etc.)
 • Energitransport
 • Energisparekontrakter
 • Klimaspor («carbon footprint») for produkter og organisasjoner
 • Måling av klimagassutslipp fra kraftkrevende industri
 • Les mer om standardisering innenfor klima

Powered by Labrador CMS