Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Illustrasjonsfoto Ingram
Illustrasjonsfoto Ingram

Nye risikostandarder lansert

Publisert

Risiko for «tilsiktede uønskede handlinger».

Standard Norge har nylig utgitt to nye standarder for styring og analyse av risiko for «tilsiktede uønskede handlinger», dvs. handlinger som utøves med hensikt og mål om å skade noen.

Formålet med standardene er å redusere risikoen og øke sikkerheten for samfunnet som helhet. Standardene omhandler kriminelle handlinger som ran, tyveri, bedrageri, dataangrep, terrorisme, vandalisme og sabotasje.

Virkeområdet for standardene går langt utover bygg-, anlegg og eiendomsnæringen, og har stor betydning for hele samfunnet. Bygg, anlegg og eiendom utgjør imidlertid en veldig stor andel av landets materielle verdier, og huser og beskytter også mange av de ikke-materielle, «myke» verdiene, blant annet mennesker. Angrep mot bygninger og anlegg er derfor en av de viktigste farene samfunnet må kunne beskytte seg imot. Derfor er disse standardene viktige for BAE-sektoren.

Er du sikkerhetsanalytiker, beslutningstaker (leder) av en virksomhet som har behov for sikkerhetsanalyse/vurdering eller leverandør av sikkerhetstjenester bør du gjøre deg kjent med disse standardene. Standardene er aktuelle for både statlige, kommunale og private virksomheter.

Sikringsrisikostyring

Den ene standarden, NS 5831 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til sikringsrisikostyring, beskriver et styringssystem for håndtering av risiko knyttet til tilsiktede uønskede handlinger. Den gir også rammer for andre standarder som omhandler samfunnssikkerhet og risikoanalyse.

Sikringsrisikoanalyse

Den andre standarden, NS 5832 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til sikringsrisikoanalyse, tar for seg sikringsrisikoanalyse som en del av sikringsrisikostyringen (beskrevet i NS 5831). Standarden beskriver prinsippene for gjennomføring av sikringsrisikoanalyse, dvs. for risiko knyttet til tilsiktede uønskede (hovedsakelig kriminelle) handlinger.

Sammen med NS 5830, utgitt i 2012, utgjør standardene en faglig enhet. Standard Norge arbeider også med flere standarder knyttet til denne tematikken.

Powered by Labrador CMS