Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

 • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
 • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Aktivitet i nediset arktis

Publisert

Stort behov for standarder.

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Minus 60 grader

Leteaktivitet etter petroleum i arktiske områder er utfordrende både med hensyn til teknologi, miljø og HMS. Feltene er langt fra land og temperaturene kan komme helt ned i minus 60 grader. Norsk kunnskap og erfaring på petroleumsområdet er derfor sentral når det for tiden utvikles internasjonale standarder i regi av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Norske interessenter har vært viktige premissgivere under etableringen av en underkomitè i ISO, og Norge har ansvaret for å lede tre arbeidsgrupper i komiteen.

Trepartsmodellen og norske krav blir ivaretatt

Administrerende direktør Trine Tveter i Standard Norge kunne fortelle at standardisering er en nøytral arena for dialog, åpenhet og gjensidig respekt mellom interessegrupper. Modellen med trepartssamarbeidet med deltakelse fra industrien, myndighetene og arbeidstakerorganisasjonene er også et prinsipp innenfor standardiseringene.

Seks nye internasjonale standarder for petroleumsaktivitet i nord er under utvikling, og norsk kompetanse og norske krav blir i høyeste grad lyttet til og ivaretatt. Norges erfaringer fra petroleumsutvinning i Nordsjøen er helt avgjørende for det nivået som nå legges internasjonalt, både med hensyn til HMS, miljø og teknologi, sa Tveter i sin innledning.

Felles for flere av foredragsholderne var deres skildringer av hva slags utfordringer som møter petroleumsaktiviteten i Arktis:

 • Arktiske stormer og polare lavtrykk
 • Ising i lange perioder
 • Snødrev (tråg) i lange perioder
 • Isfjell, «growlers» og «blåis»
 • Totalt mørke i flere måneder
 • Svært lange avstander, langt til helikopter- og medisinsk hjelp
 • Dårlig kommunikasjon (ikke bredbånd nord for Bjørnøya)
 • Tett tåke i sommerhalvåret
 • Dette gjør at det kun er aktuelt med utvinning i sommerhalvåret, samtidig som produksjonsfasilitetene må være tilpasset tøffe arktiske forhold.

Powered by Labrador CMS